Teaching Staff

Everything you need to know about our Company

Teaching staff

क्र0सं0    

नाम प्राध्यापक

विषय    

मोबाईल नम्बर

मेल आई0डी0

1


डाॅ0 अतुल चन्द
View Resume

असिस्टेन्ट प्रोफेसर सैन्य विज्ञान

7579155636, 7752895277

dr.atulchand@gmail.com

2


डाॅ0 जगत सिंह कठायत
View Resume

असिस्टेन्ट प्रोफेसर हिन्दी

9412952139

jagatsk1971@gmail.com

3


डाॅ0 नवीन कुमार
View Resume

असिस्टेन्ट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान

9532225880

navinkr143@gmail.com

4


डाॅ0 गीतांजली मिश्रा
View Resume

असिस्टेन्ट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान

9411744078, 8864881304

gitanjali21.mishra@gmail.com

5


श्री जितेन्द्र सिंह
View Resume

असिस्टेन्ट प्रोफेसर गणित

7267893484

jite_math@yahoo.co.in

6


श्री नायाव अली 
View Resume

असिस्टेन्ट प्रोफेसर अंगे्जी

9897933298

nayavali5@gmail.com

7


श्री जोगेन्द्र कुमार
View Resume

गेस्ट फैकल्टी भूगोल    

9917830492

jogendrakumar545@gmail.com

8


डाॅ0 धर्मानन्द भट्ट
View Resume

काम-चलाऊ गैस्ट फैकल्टी संस्कृत

8937986977

d.bhatt@gmail.com

9


प्रभजोत कौर
View Resume

काम-चलाऊ गैस्ट फैकल्टी इतिहास

8476913746

prabhjot.saran@yahoo.co.in

10


श्रीमती गंगोत्री गब्र्याल
View Resume

काम-चलाऊ गैस्ट फैकल्टी समाजशास्त्र 

8755449663

gkutiyal06@gmail.com